Contact

Target Image

Azinkan gbɛ̌taa ɔ tɔn ɖo Zè-centre, ɖo tôkpɔnla Zè tɔn mɛ ɖo tókpɔn Atlantiki tɔn mɛ , Axito sín kɔɔmɛ ɖo (Benɛntô sín Ayǐgba ji )           

BP : 74 Allada              

Contacts : (00229) 68 61 99 00 / 66 28 94 20 / 97 88 97 20

WhatsApp : (00229) 68 61 99 00

Email : [email protected]