Azɔ̌ tɛ lɛ mǐ ka nɔ wâ

Gbeta Ayizɔ-Kogbe na yi nukɔn jɛ akɔ̂ xɛ gbɛta Wycliffe Bénin , Agun Klisɛntɔ lɛ tɔn kpodo gbɛtɔ́ kpaa lɛ kpo bo nɔ wâ azɔ̌ do gbe mɛ tuntun, nyɔ iwlan nyɔ ixa 

  • Gbe mɛ tuntun alo e na sɔ wekun zɔn gbe ɖěvo mɛ wa Ayizɔ-kogbe mɛ sín ali nu ɔ:

 

-E na din do na nǔ ɖo Ayizɔ-kogbe sín ali nu, ɖě Ayizɔ-ko nu nɔ zán gbɛ ɖɔ ɔ kpodo nǔ wiwa étɔn lɛ kpo.

-E na blo gbekplɔnwemaa 

-E na ɖo nukplɔnxɔ bo na gɔ alɔ na Klisusɛntɔ lɛ kpodo Azɔmɛxwe lɛ kpo.

-E na gɔ alɔ na mɛ ɖě ma yî azɔ mɛ gɛ lɛ bɔ é na nɔ zan Ayizɔ-kogbe bo wlan ɖo akwa nu étɔn lɛ kɔn.

-E na gɔ alɔ na mɛ ɖě se wemaa lɛ bɔ é na nyɔ Ayizɔ-kogbe wlan

-E na wlan tân lɛ do Ayizɔ-kogbe mɛ

-E na gɔ alɔ na gbɛta axɔsu nywɛ bo ma ɖo nuu d'emɛ gɛ kpodo gbɛta axɔsu tɔn lɛ ɖo nyɔ iwlan kpodo nyɔ ixa kpo sín ali nu.

Ɖo do din na nǔ sín ali nuu ɔ :

-E na tun Mawuxowema ɔ mɛ kpo wěmáa ɖě ɖo xo do Mawuxo ji lɛ kpo ɖo Ayizɔ-kogbe mɛ.

-E na blo tɛnmɛ-tɛnmɛ ɖě nɔ na mɔjɛmɛ mɛ do Klisusɛntɔ sin aliji lɛ ɖi xojlawema, manahɛnvlɛvlɛ alo xo yi do kan ji nɛlɛ xa kpodo nu ɖěvo lɛ kpo.

Nyɔ iwlan, nyɔ ixa sin ali nu ɔ:

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.